Napíšte nám
info@inventi.sk
Zavolajte nám
0911 903 951
0908 123 433

Obchodné podmienky

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú Inventi, s.r.o., Poľná 43, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 454 534 46, IČ DPH: SK2023015830, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.: 18082/S (ďalej Inventi Travel). Spoločnosť je poistená proti insolventnosti v zmysle Zákona č. 281/2001 Zbierky zákonov.
Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom.

2. Zmluvný vzťah vzniká na základe potvrdenia písomnej objednávky.

3. Súčasťou objednávky je kompletná ponuka, cenová kalkulácia, platobné a storno podmienky,Všeobecne záväzné obchodné podmienky a doklad o poistení Inventi Travel v zmysle zákona 281/2001 Zz, ktorý obsahuje informácie o uzatvorenom poistení zájazdu /pobytu/ s označením poistiteľa, podmienok poistenia zájazdu /pobytu/ a spôsobu oznámenia poistnej udalosti.

4. Potvrdením objednávky sa Inventi Travel zaväzuje poskytnúť objednávateľovi vopred písomne dohodnuté služby a objednávateľ sa zaväzuje za tieto služby zaplatiť vopred stanovenú cenu v dohodnutom termíne. Právo na čerpanie služieb objednávateľovi vzniká až po uhradení celej sumy.

5. Dohodnutá cena je splatná v termínoch, ktoré stanoví Inventi Travel a s ktorými je objednávateľ uzrozumený pri podpise objednávky.

6. V prípade, že dôjde k navýšeniu ceny z objektívnych príčin (napr. nárast ceny pohonných hmôt), Inventi Travel je povinná bezodkladne o tom objednávateľa informovať. Ten má právo zvýšenie ceny odmietnuť a odstúpiť od objednávky bez storno poplatkov.

7. Storno poplatky sú dohodnuté individuálne a sú súčasťou cenovej ponuky.

8. Objednávateľ má právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň na náležité vybavenie reklamácie. Objednávateľ musí podať reklamáciu písomne a to najneskôr 14 dní od ukončenia pobytu. Inventi Travel si vyhradzuje na riešenie reklamácií 30 dňovú lehotu.

9. Objednávateľ má právo na ochranu osobných údajov.

10. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri osobách mladších ako 15 rokov dohľad dospelej osoby.

11. Objednávateľ je povinný dodržiavať pokyny dodávateľov objednaných služieb a počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku jeho ako aj ostatných účastníkov pobytu, dodávateľov služieb a Inventi Travel. Objednávateľ je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby v zmysle objednávky.

12. Inventi Travel je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas pobytu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby.

13. Inventi Travel si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností a ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie pobytu. Zároveň sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi sumu za nevyčerpané služby.

14. Predčasné ukončenie pobytu na strane objednávateľa nie je dôvodom na vrátenie zaplatenej sumy za objednané služby.

15. Inventi Travel si vyhradzuje zrušiť pobyt pred jeho zahájením v prípade, že nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov. O výhrade minimálneho počtu zákazníkov musí byť objednávateľ informovaný vopred v cenovej ponuke. Pri zrušení pobytu z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov má objednávateľ nárok na vrátenie plnej sumy zaplatenej za pobyt.

16. Objednávateľ môže uzavrieť individuálne poistenie (cestovné, úrazové…) v prípade, že tak uzná za vhodné. Inventi Travel nenesie zodpovednosť za ublíženie na zdraví alebo na majetku objednávateľa, ani za zdravotné komplikácie počas pobytu. V prípade zrušenia pobytu zo strany Inventi Travel z objektívnych a pochopiteľných príčin či už pred začatím pobytu alebo počas neho, objednávateľ nemá nárok vymáhať od Inventi Travel náhradu za uhradené poistné.

17. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len Zákon) si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Práva objednávateľa ako dotknutej osoby sú upravené v § 28 Zákona. Zároveň podpísaním objednávky udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke Inventi Travel ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a Inventi Travel, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom Inventi Travel a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu, resp. tranzitu, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s Inventi Travel. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona a ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.

18. Inventi Travel je v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku (poistenie insolventnosti). Inventi Travel ako poistník má uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípade jej úpadku s UNIQA poisťovňa, a.s. ako poisťovateľom. Na základe tejto zmluvy vzniká objednávateľovi ako poistenému, na ktorého sa vzťahuje uzavretá Zmluva právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do SR, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

19. Objednávateľ podpisom objednávky potvrdzuje, že je oboznámený s Všeobecne záväznými obchodnými podmienkami, že im rozumie a že s nimi súhlasí.

20. Objednávateľ podpisom objednávky potvrdzuje, že si nie je vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v pobyte a zodpovedá za svoju zdravotnú pripravenosť na absolvovanie pobytu. Objednávateľ svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že všetky osobné údaje ním uvedené sú pravdivé.

Messenger